Chyba pokladny 30

Potøeba registrace ka¾dé prodejní transakce je pro mnoho podnikatelù jistì nebezpeèná. To se týká i velkých podnikù a slabých obchodù.

Tento pøedpoklad jistì ulehèí dobrý, moderní pokladna. Tento standard vybavení byl zdoben silou zajímavých mo¾ností, které mohou být prospì¹né v rùzných spoleènostech. Oblíbeným øe¹ením jsou napøíklad malé, mobilní pokladny, které si mù¾ete snadno vzít s sebou, kdy¾ kráèíte k zákazníkovi. Investování do takových dodávek je pak velice u¾iteèným øe¹ením z pohledu ka¾dého èlovìka, který napøíklad poskytuje rùzné slu¾by s dojí¾dìním.

Zajímavé øe¹ení, které lze provést v dne¹ní fiskální pokladnì elzab jota, je elektronická kopie dokladu. Existuje prakticky øe¹ení problému kopií pøíjmù. Ka¾dý podnikatel je povinen tento typ kopie uchovávat po dobu pìti let. Není tì¾ké si pøedstavit, ¾e poslední øe¹ení mù¾e snadno nahromadit velké mno¾ství tiskových rolí papíru - jejich skladování mù¾e být velmi obtí¾né, zejména proto, ¾e musí být chránìno pøed po¹kozením. V této podobì se mo¾nost ukládání pøíjmù v elektronické podobì pøedstavuje jako skuteèná spása a umo¾ní vám u¹etøit, proto¾e nemusíte utrácet peníze na ¾ádných rolích.

Dobrým øe¹ením je také hotovost pro speciální aplikace. Napøíklad hotovostní pokladna urèená pro lékárnu je dal¹í u¾iteènou volbou, napøíklad rùzné nefisky, jako jsou receptové kopie, ceny lékù, objednávky na léky nebo recepty.

Jak mù¾ete vidìt, výbìr rùzných zajímavých mo¾ností je skuteènì velký a díky investování do moderního zaøízení mù¾ete pomoci sami øídit kampanì, u¹etøit peníze a také zvý¹it efektivitu práce.