Cyklisticka poiprava na sezonu

Cesta na vozidle je ideálním sportem, který pøivede pøátele pøíznivcù témìø do v¹ech vìkových kategorií. Vìt¹ina cyklistù pou¾ívá dvoukolky pouze na jaøe, jako rychlé a cenovì dostupné øe¹ení pro cestování a uèení a v zimì, v pøípadì obtí¾ných silnièních podmínek, dávají pøednost tomu, aby se vzdali práce automobilù a veøejné dopravy. rotaèní podmínky na tratích, je dùle¾ité s uznáním a potì¹ením pou¾ívat dvoukolky na celý rok, nejen bìhem cyklistiky. Co stojí za to zaøídit jízdu na vozidle krásnou i v zimì?

Vhodné obleèení. Nemyslím si na principu teplého kabátu nebo bundy, právì naopak. Obyèejný kurta zpùsobí (zejména pøi jízdì na kole významnou èást kilometrù, ¾e se va¹e vlastní tìlo bude docela potit a su¹ení potu pod plá¹tìm bude úèinnì dodávat chlazení tìla. Nejzajímavìj¹ím zpùsobem, jak v této podobì vycházet, bude nosit termoaktivní prádlo. Jeho problémem je pøená¹et pøebyteèné vodní páry a vlhkost z va¹eho tìla, a to díky tomu, proè neza¾ijeme vlhkost. Navíc, nìkteré termoaktivní prádlo má druh pøi¹ívané membrány, která chrání tìlo pøed chladným vìtrem. Mìli byste se také vybavit teplými botami a mo¾ná i párem pono¾ek. Osobnì doporuèuji pono¾ky s obsahem vlny tak dlouho, jak je to mo¾né, tak¾e nebudeme pou¾ívat chlad. Stojí za to myslet na cyklistické rukavice. Dobré spoleènosti poskytují dvouvrstvé rukavice: první tøída je vodotìsná a druhá efektivnì udr¾uje teplo v rukou.Pøíprava motocyklu. Tak¾e jeden jako auto, kolo a já potøebuji speciální zimní doplòky, které nám zaruèí estetickou a estetickou cestu. Nahoøe jsou zimní pneumatiky a blatníky a v extrémních podmínkách øetìz. Není také dùle¾ité zapomenout na skuteènost, ¾e v zimì temnoty padají na sílu rychleji, co¾ je dùvod, proè bude doporuèeno u¾iteèné osvìtlení a odrazy.

Mám tu mo¾nost, ¾e vý¹e uvedený prùvodce zpùsobil nerozhodným cyklistùm, ¾e se cyklistická sezóna neuskuteèní s pádem prvního snìhu a pomohla rozhodnout, které pøíslu¹enství potøebujeme bezpeènì èerpat z posledního dopravního prostøedku bez ohledu na poèasí. Vzhledem k tomu, ¾e cesta na vozidle není jen zábava, je to také sport, díky kterému zùstaneme déle fit.