Daoova pokladna

Penì¾ní pokenní pokladna se pravdìpodobnì bude opravdu li¹it, odkud se kopírují doklady o rolích, papírové pásky, které dr¾íme jako fiskální pøíklady, a to prostøednictvím slo¾itìj¹ích, kde jsou kopie dokladu elektronické. Nejèastìji pokladna a elektronická kopie potvrzení poskytují svým dodavatelùm mnoho otázek.Ve fiskálních zaøízeních s elektronickou kopií potvrzení je elektronický nosiè dat vhodnou kartou. Ve v¹ech nástrojích pou¾ijte kartu, kterou výrobce bere.

Chocolate slim

Takové karty mohou obsahovat velké mno¾ství dat. Kdy¾ jsem zjistil, ¾e to byly miliony pøíjmù, byl jsem nemluvný. Kolik rolí bych mìl udr¾et takový poèet transakcí? Zaèala jsem pochopit, proè je taková pokladna krásnìj¹í. Nepochybnì je jeho plus, ¾e pokladna nebo tiskárny s elektronickou kopií se úplnì neli¹í od tradièních pokladen. V¹echny funkce, které zaznamenávají kopie výtiskù na mapì, se provádìjí automaticky. Penì¾ní pokladna a elektronická kopie dokladu nám tedy umo¾òují dìlat na¹i práci a samozøejmì, ¾e to nebylo, jak se mi zdálo, obtí¾né.

Je dokonale koncipován a ¾e pokladna mù¾e být ovládána kapesním poèítaèem a mù¾eme mezitím vytáhnout takovou kartu a pøipojit ji k poèítaèi. Chceme si chvíli pøeèíst na¹e mo¾nosti a mù¾eme snadno potvrdit, co je v daném okam¾iku potøebné. Tato ¹ikovná pamì» také není pøíli¹ nízká, tak¾e stránka se po chvíli vrátí zpìt. Toto záva¾né jídlo také nepovolí ¾ádné zmìny na kartì. Elektronický podpis jej zabraòuje a pøístroj detekuje ru¹ení. Pokladna nás také informuje, kdy¾ se karta naplní a øekne nám tím, ¾e zavøe média. Mù¾ete si jen tak pøát, proto¾e dìlat milion pøíjmù je zøejmì pøání ka¾dého prodávajícího.Proto nepoznám obavy pøed pokladní elektronickou kopií potvrzení. Tam je pak výhodnìj¹í metoda ne¾ celá øada náhradních rolí papíru.