Def3000 it system

Poèítaèové systémy jsou rozsahy prvkù, které zpracovávají data pomocí poèítaèe. Ka¾dý poèítaèový systém má nìkolik dùle¾itých komponent. první z nich je hardware (hardware. Hardware je v prvé øadì poèítaèe a zpùsoby, jak lze v obchodì ukládat i objekty a skenery, tj. Nástroje pro získávání znalostí zvenèí. Jevi¹tì je extrémnì robotické, atd.

Dal¹ím prvkem informaèních systémù je software (software. Podle souèasných znalostí jsou jednoduché formy instrukcí a dat, které se provádí pomocí poèítaèových úloh. Software je volán programátory. Jejich pøíklady jsou grafické a textové editory, tabulkové procesory a hry, a dokonce i poèítaèové viry. Tento software je velmi velký v poèítaèovém systému.Samozøejmì není dùle¾ité zapomenout na v¹echny osoby, které jsou zodpovìdné za kontrolu a aplikaci programù, které se tvoøí v týmu IT systémù. Navíc jsou dùle¾ité organizaèní a informaèní prvky. Informaèní základny zahrnují znalostní báze, organizaèní prvky, v¹echny metody a informace, které vstupují do u¾ívání urèitého systému.Informaèní systémy jsou dnes spojeny v síle leteckých rovin, a to i v názvech a podnicích. Zlep¹ují své chování a usnadòují kvalitu komunikace. Mohou pocházet z nìkolika aplikací nebo mají uzavøený celek. Nejoblíbenìj¹í IT systémy spojené se spoleènostmi jsou CRM a ERP.CRM je systém správy informací o zákaznících. Jeho velením je sí» a zlep¹ení vztahu s u¾ivatelem a poèítání marketingové strategie spoleènosti. ERP a systém plánování zdrojù pro mnoho modulù (CRM je pravdìpodobnì ten správný. To mù¾e být øízeno: úèetními aplikacemi, fakturaèními programy, HR a mzdovými programy apod. Prodejní a skladové moduly jsou také velmi oblíbené.V nìkteré spoleènosti vypadá systém IT trochu jinak, proto¾e podnikatel si zvolí programy, které jsou pro nìj nejpraktiètìj¹í.