Deprese hydroxyzinu

Samovra¾da mù¾e být povolena pro koneènou fázi deprese. V ¹irokém okolí se celá ¾ena ani nemù¾e dovolit, aby se sama pustila do vlastního ¾ivota kvùli v¹emu. Obvykle je nejèastìj¹í pøíèinou sebevra¾edných my¹lenek v hlavì zamìstnance neléèená deprese. My¹lenky na sebevra¾du jsou extrémní fáze deprese. Na¹tìstí se neobjevily náhle. Zvy¹ují se tím, ¾e v prùbìhu èasu, poèínaje ¹patnou náladou, spánkovými problémy, nízkou sebeúctou a v¹eobecnì známou resignací a vadou pøíle¾itostí. Jak je vidìt, v¹echny pokusy o sebevra¾du se dají vyhnout, ale pouze a jen tehdy, kdy¾ je narùstající deprese zji¹tìna a dobøe léèena, a pacient trpící na zdraví je øádnì o¹etøen. Není mo¾né pøesvìdèit pacienta, aby pøestal pøemý¹let o dokonèení sami. Pøesvìdèení, ¾e jídlo je atraktivní a takové uvolnìní je ¹patné, nedává smysl, proto¾e osoba, která trpí depresí, mù¾e posoudit sebe a svou budoucnost pouze ze ¹patné, depresivní stránky. Jak vidíte, jakékoli depresivní my¹lenky, které se objevují vzhùru, by mìly být farmakologicky léèeny a v extrémních pøípadech nebo také pøi pokusu o úzkou existenci mù¾e být nutná hospitalizace pod kontrolou kvalifikovaných pracovníkù.

Nìkteøí lidé s depresí, sebevra¾edné sedadla jsou samozøejmì vìdomi svého lékaøe, ¾e jejich vzhled zdraví vrátil do normálu. V jednotlivých pøípadech odhalit l¾i je navíc, zejména kdy¾ je pacient v hodnì vysoké míøe pøi¹el k sobì, ale, bohu¾el, velmi èasto se scvrkává na tomto podvodu zla jsou nedocenìné a následnì onemocnìl, zbaven vhodných pøípravkù a ochrany, rozhodne se zasahovat do soukromého ¾ivota. V nìkterých pøípadech, na¹tìstí pomìrnì vzácné, mù¾ete vidìt tvorbu nìkterých èástí k zamìøení plánu ¾enám sebevra¾edné, spoleèné pøilnutí k úspìchu touhy, co¾ je hranice na¹eho ¾ivota, a plánuje nìjaký schùzek, bìhem nich¾ pacienti spáchat trh sebevra¾da. Ne ka¾dý zaène léèbu pomìrnì rychle. Ne ka¾dý si také uvìdomí, ¾e mohou být nemocní. Kdy¾ se objeví první sebevra¾edné tendence, èekací doba konzultací se specialistou je pøíli¹ velká. Ve¹ pøes den, ka¾dý den v týdnu, pøíli¹ depresivní èlovìk mù¾e zavolat na bezplatnou modrou linii, která nabízí pomoc a pomù¾e pøi osobním utrpením na konci i kdy¾ to bylo mo¾né, ¾e nebude èekat na náv¹tìvu lékaøe.Ji¾ v Polsku spáchá sebevra¾da ka¾dý rok kolem tisíce lidí. Bohu¾el uvádím pouze jednu z nich, informujte odborníka!