Exploze v anglietini

Výbuch je charakterizován rychlým oddìlením velkých èástí energie. Tato událost nese mnoho hrozeb. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlými skoky teploty a tlaku, vyzaøováním záøení (napø. Ve formì blesku nebo svìtelného pulsu jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (obvykle se jedná o zvukové hry nebo speciální rána výstøelu. Ne bez zaèátku tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

Jaké oblasti jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìj¹ími zónami jsou zóny, ve kterých mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra je známa speciální smìs hoølavých látek, která stojí zcela v plynech, parách nebo mlhách, tj. Smìsi se vzduchem v atmosférických podmínkách, ve kterých se vyskytují pøíli¹ vysoké teploty. Stojí za to vìdìt, ¾e ve výbu¹ném prostøedí mohou exploze zpùsobit pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Oblasti nejvíce ohro¾ené jsou na zaèátku, ia Chemické továrny, rafinérie, èerpací stanice, elektrárny, továrny na barvy, lakovny, èerpací stanice, vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, mlýny na obilniny nebo lodìnice. Zapálení na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ úèinky by byly nepøedstavitelné. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily ¾ivoty lidí.

Abychom se vyhnuli vý¹e uvedeným ¹kodám, nemìli bychom podceòovat preventivní kroky, které stojí za to exploze. V mnoha zemích byly vytvoøeny speciální zákony, informace a normy, které mají za cíl minimalizovat nebezpeèí výbuchu a eliminovat pøípadné ¹kody. V domech, které jsou v nebezpeèí výbuchu, by mìl být instalován systém zaji¹»ující bezpeènost v¹ech, kteøí v nich chodí.