Finaneni plan na rok 2015

Comarch ERP Optima je velmi významný program pøipravený pro choulostivé a vy¹¹í spoleènosti ze v¹ech oblastí. Díky vestavìným výstupùm je dobrovolnì zvoleným programem mezi úèetními úøady a dále daòovými poradci.

Comarch ERP Optima zamìstnává více ne¾ 60 000 spoleèností z vzdáleném poli a tr¾ních odvìtvích, jako je obchod a slu¾by, doprava, stavebnictví, zemìdìlství, veøejné správy, rozpoètových organizacích, zdravotnických, kulturních institucí a advokátních kanceláøí. Program optima má pouze pozitivní zpìtnou vazbu a zde jsou nìkteré z nich.

Cosmo Group Sp Z o.o. spoleènost, která vlastní spoleènost NeoNail, je pøední svìtovou spoleèností v oblasti stylingu a péèe o nehty. Díky své délce jsou blízké spotøebitelùm a nabízejí jim své oblíbené a moderní produkty. Pou¾itím soukromého prùmyslu program Comarch Optima tvrdí, ¾e v¹echny transakce jsou umístìny efektivnìji.

ProEngine UltraProEngine Ultra. Zlepšit výkon a životnost motoru

Printemps je známá sí» velkých obchodù, která se tì¹í distribuci produktù pøedních spoleèností ze svìta módy, pìkného zbo¾í a nejlep¹í kosmetiky. V dobì neustálého rùstu si obchody v Caen, Tours a Brestu udr¾ely v rukou spoleènosti Comarch úlohu pøestavby svého IT stylu. Software Comarch ERP Altum nejlépe pracuje s problémy a oèekáváními spoleènosti Printemps a bude obvykle s ní v nových vývojových krocích.

Nabídka Kontri.pl je neobvyklý sortiment spodního prádla, stejnì jako obleèení a punèochové zbo¾í. Díky implementaci platformy Comarch ERP Altum je v automatickém re¾imu k dispozici polovina objednávek pøes internet a dobøí lidé, kteøí vyu¾ívají vstup pøi realizaci objednávky, jsou pracovníci skladu fyzicky pøipravující balíèek k odeslání.

Imperial je znak z Itálie, který nabízí obleèení pro lidi i lidi. Spolu s velmi rychlým rozvojem sítì zaèala spoleènost hledat systém, který zlep¹í øízení obchodního øetìzce. Dali program Comarch Optima.