Finaneni zabezpeeeni

Tyto pracovní podmínky pøedstavují hrozbu exploze, která je velmi bohatou hrozbou pro lidské zdraví a ¾ivot. Aby se sní¾ilo riziko stra¹né nehody, Evropská unie zaèlenila smìrnici o ochranì proti výbuchu do bytu 30. èervna 2003. V následujícím textu uvádíme pøípadové studie atextu.

Co je to atex?Pod záhadnì znìjícím konceptem ATEX z francouzského jazyka Atmosphere Ecplosible jsou dvì velmi presti¾ní smìrnice EU, které øíkají ochrana proti výbuchu. Dùle¾itá je rada 94/9 / EC - ATEX 100a, která se týká po¾adavkù na vstup pro nákup zaøízení, které bude øídit, chránit a ukonèit èinnost, která mìøí ¾ivot, který se pou¾ívá pro venkovní pou¾ití potenciálnì výbu¹ných atmosfér, a institucí a stylù øízení s odhodláním k provozu. v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.

Výrobce vydáním oznaèení CE na výrobku prohla¹uje, ¾e tento výrobek splòuje v¹echny po¾adavky vzestupných informací, jinými slovy Nový pøístup. Aby bylo mo¾né urèit, zda daný výrobek splòuje oèekávání smìrnic nového pøístupu, je na nìm také mo¾né ponechat oznaèení CE, provádí se posouzení shody. Direktivy New Solution upravují rizika, která musí výrobce zjistit a odstranit pøed uvedením výrobku na trh.

Druhá smìrnice 1999/92 / ES - ATEX 137 je velmi praktická z hlediska zamìstnancù závodu, v nìm¾ se mohou vyskytovat potenciálnì výbu¹ná místa. Její my¹lenky jsou bezpeènost a zdraví v¹ech lidí, kteøí vytváøejí akci a pobyt v urèitých zónách.

Pro koho jsou ¹kolení atex?©kolení ATEX se týká ochrany proti výbuchu a principu ATEX. Jsou urèeny lidem, kteøí chodí v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbuchu, vèetnì vedoucích pracovníkù, technologických pracovníkù a dospìlých ¾en pro bezpeènost a hygienu knih v umìní. Vedení ¹kolení je pøedpokladem pro provoz v základním rozsahu doporuèení norem PN-EN 60079-17 týkajících se po¾adavkù na zpùsobilost pracovníkù v oblastech Ex. Je tøeba zmínit, ¾e ¹kolení ATEX není náhradou za ¹kolení s dùle¾itou pomocí, která musí být provádìna oddìlenì, stojí za to si vybrat slu¾by velké spoleènosti, která má komplexní vzdìlávací balíèek.