Fiskalni tiskarna emar printo 57te

https://energy-bb.eu/cz/

Fiskální tiskárny Elzab jsou zaøízeními pou¾ívanými v obchodech. Výnosy z maloobchodního prodeje výrobkù. Vyu¾ití této tiskárny zva¾uje vypoøádání danì z pøíjmù a DPH z plánu. Chcete-li tiskárnu pou¾ívat tak, jak bylo zamý¹leno, je vy¾adováno schválení. Fiskální tiskárnu nelze pou¾ít bez pøipojení k poèítaèi, tato stránka ji odli¹uje od pokladny. Domnívá se, ¾e je úkolem registrovat i poèítaèové pøíjmy v poèítaèi.

Tato tiskárna obvykle pou¾ívá konektory RS-232 a USB. Pro provoz tiskárny není nutný program s povolením. Je to jednoduché na webové kartì výrobce tiskárny. V souèasné dobì pou¾ívají modely fiskálních tiskáren, které jsou schváleny pro zisk ve své zemi, port RS-232 jako hlavní komunikaèní port. Porty USB jsou naproti tomu umístìny tak, aby byly v provozním poøadí rozpoznatelné jako virtuální sériové porty. Prodejci, kteøí pou¾ívají fiskální tiskárnu, mají pøíli¹ mnoho na to, aby mohli dennì provádìt fiskální zprávu. Tato sestava je registrována v nekorigovatelné fiskální pamìti tiskárny. Fiskální tiskárna je pøíli¹ úkolem tisknout fiskální úètenky pro ty, kteøí v obchodì pøijdou i na kontrolním válci. Kopie rolí jsou archivovány. Po prodeji výrobku musí být zákazníkovi pøedán daòový doklad. Kopie fiskálních rolí musí ¾ena uchovávat po dobu 5 let. Je mo¾né souèasnì ukládat kopie dokumentù vyti¹tìných v elektronické podobì na poèítaèi. Finanèní tiskárna je k dispozici k pou¾ití. V krabici tiskárny jsou uvedeny pokyny, které mají ¾enì ukázat, jak ji pou¾ívat. Nevýhodou fiskálních tiskáren je, ¾e ti¹tìné úètenky nejsou dokonalé, proto¾e po krátké dobì se vytisknou písmena. Spoleènì s vyhlá¹kou ministra financí ze dne 14. bøezna 2013 (vìst. È. 363 s ohledem na registraèní pokladny je nutné provádìt technické kontroly finanèních prostøedkù nejménì ka¾dé dva roky. Daòoví poplatníci DPH mohou po¾ádat o daòovou úlevu pro daòovou tiskárnu.