Historie e mikroskop

Operaèní mikroskopy se pou¾ívají k vytváøení èinností vy¾adujících bezprecedentní pøesnost v malém poli pùsobení, a proto nyní nalezly uplatnìní v lékaøských postupech v oboru oftalmologie, stomatologie, otolaryngologie a neurochirurgie. Operaèní mikroskop je tedy nejen standardním doplòkem mikroskopických testù, který je urèen pouze pro zvìt¹ení obrazu, ale také zaøízení, které zvy¹uje stereoskopii obrazu a hloubku ostrosti. Pou¾ívají se mimo jiné operaèní mikroskopy v mikrochirurgii, která urèuje chirurgickou metodu, která poèítá s operacemi o¹etøení na velmi jemných anatomických strukturách. Nìkteré chirurgické mikroskopy pou¾ívané v mikrochirurgických operacích pomocí vestavìné kamery také umo¾òují vìrnou dokumentaci o¹etøení.Moderní chirurgické mikroskopy jsou komplikované protichùdné mechanické zavì¹ení chirurgické optiky, poslední generace a jsou vybaveny koaxiálním xenonovým osvìtlením, autofokusem, autobalizací a varioskopem. Mno¾ství moderních øe¹ení implementovaných v nové generaci operaèních mikroskopù minimalizuje riziko vzniku chyby pøi nebezpeèných operacích, které ¹etøí zdraví nebo dobu trvání. Ostatní operaèní mikroskopy jsou plnì automatizované a parametry jejich existence mohou být synchronizovány s provozními metodami obsluhy obsluhy mikroskopu bìhem neurochirurgického zákroku. V souèasné dobì vìdci spekulují, ¾e neustálý pokrok v mikroskopii povede k rozvoji nanotechnologií, které budou v medicínì v budoucnu roz¹íøeny.