Hodnoceni rizik horniku

Nutnost vypracování posouzení rizika výbuchu a dokumentu na ochranu proti výbuchu se týká jednotek, ve kterých mù¾e práce s hoølavým obsahem vytváøet nebezpeèné výbu¹né smìsi a zpùsobit nebezpeèí výbuchu na pracovi¹ti. Mnoho zahranièních spoleèností nabízí komplexní podporu pøi pøípravì ochrany proti výbuchu, tj. Ochrany proti výbuchu v prùmyslových odvìtvích.

Zamìstnavatel musí pøi práci nebo skladování látek, které mohou vytváøet výbu¹né prostøedí se vzduchem, jako jsou plyny, kapaliny, pevné látky s vysokým stupnìm rozpadu - prach, provádìt hodnocení rizika výbuchu, pøièem¾ musí být uvedeny oblasti s nebezpeèím výbuchu. V palácích a v externích prostorách by mìl být také zøízen vhodný prostor s nebezpeèím výbuchu s pøedpokladem grafické klasifikaèní dokumentace a oznaèení faktorù, které v nich mohou zapálit zapálení.

Cíl:Provádìní posouzení a vyhotovení dokumentu pro zaji¹tìní pracovi¹tì pøed výbuchem. Úèelem vytvoøení dokumentu je provedení zákonných po¾adavkù a sní¾ení rizika spojeného s mo¾ností výbu¹ného prostøedí v oblasti práce.

Zpùsob výkonu slu¾by:Pracovi¹tì, ve kterých se mohou vyskytovat výbu¹ná prostøedí, bude s oddìlením klasifikována do oblastí s nebezpeèím výbuchu.

Ochrana proti výbuchu a výbuchu:Druhým krokem bude kontrola zdrojù vznícení spolu se seznamem: teplé povrchy, plameny, vè. spalovací èástice a plyny, jiskry mechanického pùvodu, elektrické stroje, bludné proudy a katodická ochrana proti korozi, statická elektøina, exotermní reakce, mo¾nost úderu blesku, elektromagnetické vlnìní, vysokofrekvenèní záøení, ionizující záøení, adiabatické napìtí a dodateèné rázové vlny, vèetnì spontánního vznícení prachu. Pøi úspìchu pøi urèování výskytu výbu¹ných atmosfér bude kontrolováno, zda zaøízení a ochranné styly pro v¹echna pracovi¹tì, na kterých se mù¾e vyskytovat výbu¹ná atmosféra, byly sladìny s ideálními kategoriemi pro zóny s nebezpeèím výbuchu.