Hry pro modelovani vlasu

Mùj neteø si velmi miluje hrát s vlasy, je mo¾né ji vydìlat póry a vyèistit ji také. Souèasnì je skuteènì odhodlána, ¾e chtìla, aby celý vzhled dokázala dokonalou, dokázala pìtkrát vylep¹it jeden prýmek, natáèet je po celou dobu na vlasy, nebo se na nì vrhá. Nejvíce hodnotí ¹kolní brýle a skonèí s nimi. Její tvorba Queen Mischief je také zábavná a musí mít dokonalé úèesy a obleèení. Na zaèátku matka mì zapletla nìkolika páskami s pásky v nich. Pak ta okouzlující jedenáctiletá øekla ne, ne, ne jednou. Tak to budu oèekávat ve spravovaných vlasù ... a zaèalo to. Èas natáèení a jejich modelování. Vypadala krásnì jako jediná princezna. A kdy¾ se to stalo s princeznami, zmìnila si my¹lenku pomìrnì rychle. Neoddìluje se skuteènosti, ¾e od poèátku utváøení a¾ po podívanou uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila my¹lenku a ve svém projevu to bylo trochu jako "ne, to se mi nelíbí, nepamatuji se na nic jako aristokrat, který je daleko od jejího podøízeného". Poprosila se o nový úèes, na vlasy naplnìné koky. Proto¾e, jak jsme øekli pøedtím, ji¾ máme studium, jak si vydìlávat vlasy, tak¾e poslední z nich se dokonale hodilo. Její matka byla na jedné stranì postavena z rùzných a za dvacet minut.

Podívejte se na nabídku vlasù