Identifikace zdroju ohro eni

https://hydr-o.eu/cz/ HydrofaceHydro - Osvoboïte kù¾i od vrásek a dal¹ích viditelných pøíznakù stárnutí!

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynù a kapalin v moci faktù jsou zcela dobøe známy a zdokumentovány. Identifikace hrozeb, které vyplývají z jejich pøítomnosti v prùbìhu práce, je proto pomìrnì jednoduchá. Situace je mnohem nebezpeènìj¹í pøi úspì¹ném pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V silách zdánlivì ne¹kodných látek, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo doklad v prachu, jsou nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Pro odstranìní usazeného prachu z parket, hladkých povrchù a konstrukce nástrojù a hal jsou doporuèeny prùmyslové instalace centrálního vysávání. Vzpomíná stejné na konci chování hygieny na pracovi¹ti, a to pouze, ¾e stejnou ochranu zamìstnancù a organizace, stejnì jako nástroje proti ¹kodlivému prachu, vèetnì vzniku sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provozuje prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu se základními normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem je centrální vysávání:- chránit zdraví a být lidé v místnosti z nepøíznivých úèinkù prachu.- ochrana organizací a nástrojù pøed selháním vlivu pra¹nosti,- ochrana stavby a ¾en provádìjících èinnost proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuPokud se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato operace mù¾e zpùsobit znièení jednotky pro odstraòování prachu a celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony klasifikovány jako skupina zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, jedním z skuteèných významù centrálního vysavaèe je minimalizovat riziko sekundárního výbuchu odstranìním takzvaného zbytky prachu. Toto øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nost a po¾ární bezpeènost jednotky, pøièem¾ dal¹í umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Ten by mìl vìnovat pozornost skuteènosti, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání dodr¾ovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.