Integrovany brzdovy system

Hlavní výhodou spoleènosti Comarch jsou významné odvìtvové znalosti, které jsou pro spotøebitele vybrány pøi konstrukci integrovaných informaèních systémù. Spoleènost Comarch od samého poèátku kladou dùraz na poskytování nejvhodnìj¹ích aplikací a profesionálních slu¾eb, aby byly optimálnì vyu¾ity v neustálé práci dodavatelù. Zde jsou nìkteré odvìtví, pro které byl vytvoøen software comarch.

bankovnictvíVlastní software spoleènosti Comarch je pøipraven pro maloobchodní i firemní bankovnictví a mù¾e mít také dru¾stevní banky. Nabízené øe¹ení lze vyu¾ít v zaèínajících bankách a dal¹ích institucích, jejich¾ èinnost je spojena s finanèním sektorem. V¹echny jsou charakterizovány flexibilitou, technologií a pøedev¹ím - vynikající formou a obtí¾ným výkonem.

MaxiSize

E-commerceTrh s elektronickým obchodem se roz¹iøuje extrémnì rychle a ka¾dým rokem vidíme ka¾dých pár dvojciferných nárùstù. Rùst architektury je dnes pro podniky, které se chtìjí rozvíjet, nepostradatelným faktorem. Pohybem nebo roz¹íøením va¹eho podnikání na trh elektronického obchodování pøesunete své podnikání do zcela jiného odstínu a budeme vytváøet velké pøíle¾itosti, a to i v oblasti nákupu nových zákazníkù, stejnì jako podporu stávajícího kontaktu se zákazníky.

logistikaV oblasti logistiky je dùle¾itou podmínkou pro to, aby byla kanceláø, urèitá správa informací. Efektívnìj¹í tok reklamních a obchodních procesù je pøijatelný pomocí inovativních metod IT. Nejèastìj¹ími metodami v oblasti logistických informací, které spoleènost Comarch nabízí, jsou: elektronický pøenos dokumentù, správa dokumentù, plánování dodávek a provádìní analýz a zpráv.

Produkèní spoleènostHlavní oblasti, které IT týmy podporují ve výrobních podnicích, a to bez jakéhokoli dùvodu, zda provádìjí diskrétní, individuální, procesní nebo sériovou práci, jsou pouze ve skladu nebo na zakázce výrobními a logistickými procesy.