Kresba vlasu

Moje neteø velmi potøebuje vlasy, mù¾ete ji po nìkolik dní pohladit a høebenit. Souèasnì je to opravdu vstøebává, ¾e, aby to vypadalo dokonale, jeden mù¾e zlep¹it jeden cop asi tucet, nìkdy oblékání vlasové doplòky na nì, nebo upevnìní je s klipy. Nejvýraznìji hodnotí ¹kolní výkon a dostává se k nim. Její nová role Queen Joker je také snadná a vy¾aduje perfektní úèes a obleèení. Za prvé, Mama vyprskla její tucet prýmkù s luky, které se k nim dr¾ely. Pozdìji tento vynikající jedenáctiletý øekl ne, ne a ne jednou. Tak se podívám do kudrnatých vlasù .... tak to zaèalo. Ètyøicet pìt minut øízení a jejich modelování. Vypadala aristokraticky jako dobrá královna. Kdy¾ v¹ak chodí s aristokraty, rychle zmìnila názor. Nesdílí se s posledním, je to ménì ne¾ dvì hodiny od zaèátku pøípravy. Neèekanì .... zcela zmìnil názor, a ve svém projevu to nebylo moc, ¾e moc "nieeee, zøejmì nechci, jak si nepamatuji královnu, co daleko její podøízený." Zeptala se sama sebe na nový úèes, naskládané vlasy ve volné kolové kù¾i. Proto¾e, jak bylo vytvoøeno døíve, nyní máme schopnost spojit si vlasy a poslední z nich ¹la k nám nejrychleji. Její matka byla ze své strany pøipravena za dvacet minut.

©pendlíky pro nároèné zákazníky