Ledove svitilny

Na místním trhu se LED svítidla a svítidla s LED diodami stále èastìji zamìøují na tradièní záøivky, které se pomalu zaèínají opou¹tìt skladové regály. Proè hrají lineární svítidla s tak bohatým zapojením do jejich svìta a proè se pro nìj mìsíènì po mìsíci dostává více lidí?

Reakce na poslední test je zcela pøirozená. Za prvé, stávající øe¹ení jsou stále levnìj¹í navíc v dal¹ích èástech jsou urèitì efektivnìj¹í pro vlastní portfolio. Významnì dùle¾itá dùle¾itost rozsáhlé popularity LED svítidel má více ne¾ ekologické faktory, které hrají stále dùle¾itìj¹í roli pro stále vìt¹í skupinu rolí.

Fluorescenèní svìtlo tak dnes prodává z nejbì¾nìj¹ích zdrojù svìtla, které máme ka¾dý den vytváøet. Øízené lineární svítidla jsou skvìlé nejen v prùmyslových podmínkách, ale i v tradièních kanceláøích. Popularita záøivky v moderním osvìtlení je dána mnoha dal¹ími rysy. Nejdøíve se øe¹ené roztoky vyznaèují mnohem vy¹¹í úèinností ne¾ bì¾né a bì¾nì pou¾ívané ¾havicí roztoky. LED ¾árovky vyzaøují a jsou mnohem ménì pøíjemné a mají hodnì dlouhé energie (co¾ je druhá výhoda pro lidi, kteøí nemají rádi výmìnu ¾árovky. Moderní LED svítidla nám slou¾í a mají schopnost èerpat z mnoha rùzných barevných teplot.

Samozøejmì, tato øe¹ení jsou stále pou¾ívána v nìkolika praktických nevýhodách. LED ¾árovky vy¾adují slo¾ité svítidla, které bohu¾el mohou být omezeny vy¹¹ími náklady. Svítidla musí být také vybavena speciálními stabilizaèními a zapalovacími systémy. Je také dùle¾ité dodat, ¾e forma tìchto nástrojù v obrovské dávce chce od teploty okolí. LED ¾árovky mají velmi ¹kodlivé látky, jako je rtu», tak¾e se musíme starat o jejich dobré odstranìní.

Silný vývoj svítidel, který je také velmi záva¾ný, znamená, ¾e nìkteré souèasné výhody jsou sní¾eny a technologie samotných LED lamp prochází celým obdobím. Moderní kování s elektronickými systémy témìø úplnì zmìnilo pou¾itelnost lineárního osvìtlení, co¾ je dùvodem, proè, mimo jiné, v regálech obchodù máme stále více a více výsledkù tohoto standardu v prodeji.