Mateoska dovolena 14 tydnu

Umístìní softwaru je okam¾ikem pøizpùsobení sortimentu trhu prostøednictvím pøekladu nových reklam a dokumentace nápadu pro daný jazyk, a zároveò je obratnì pøizpùsobit konvencím vhodným v daném jazyce. On èasto jde pro pomoc tøídit dopisy v abecedì, a sestává z tohoto zpùsobu L10n.Lidé zaèínající svou znaèku na zahranièním trhu by se mìli dùkladnì seznámit s pøedpokladem lokalizace softwaru a urèitì budou úspì¹ní. Nejdùle¾itìj¹í aspekty va¹í práce závisí na správném umístìní softwaru, proto bychom jej mìli pøedat ovìøené firmì, která v této èásti pùsobí. Nyní je prakticky nemo¾né vybrat si je, proto¾e s ka¾dým rokem je jich na trhu stále více a tváøe v nich jsou specialisté s nejvy¹¹í hodnotou. V této oblasti spolupracuje mnoho firem s odborníky na data.Zajímavé a oblíbené spoleènosti nabízející tyto slu¾by by nám mìly nabídnout vícejazyènou lokalizaci softwaru, umístìní webových stránek, umístìní multimédií a umístìní poèítaèových her, nìkteré z tìchto spoleèností se také starají o lokalizaèní techniku, která zaruèuje plné umístìní. Tyto instituce zamìstnávají kvalifikované lingvisty s velmi intenzivními odbornými zku¹enostmi, velmi vhodnými lokaèními in¾enýry, specialisty DTP, projektovými mana¾ery a testery. DTP specialisté velmi peèlivì pøipravují na¹e dokumenty pro noviny a pro tisk, díky èemu¾ mohou upravovat soubor z hlediska grafiky do originálu nebo vytvoøit zcela nový grafický systém. To je zpùsobeno odborníky, kteøí byli vy¹koleni ve velikosti skladby èlánkù v zahranièních stylech.