Mezera sekretariatu

Sekretariát je v témìø ka¾dém novém jménu a spoleènosti, proto¾e díky nìmu je pøijatelná zdravý obìh dokumentù potøebných pro provádìní celou organizaci. Sekretariát musí být pøesnì pøizpùsobit novým metodám komunikace, a které navíc splòují po¾adavky na efektivní zpracování a toku informací.

Pro tajemníka je nejcennìj¹ím øe¹ením poèítaèový program, proto¾e významnì zlep¹uje efektivitu knihy s fakty. Zvlá¹tní software pro sekretariát, který zahrnuje øadu funkcí, které by mìly být uvedeny takto:• evidence dokumentù (napø. Objednávky, nabídky, stí¾nosti, dokumenty zamìstnancù,• Záznam korespondence (pøíchozí a zavírací,• evidence nákupních a prodejních faktur,• Rejstøík dodavatelù,• Adresáø vnitøních kontaktù,• Elektronický adresáø (s jednoduchým adresováním obálek,• Plán schùzek,• Vzory dopisù a dokumentù.Pomocí programu je dospìlý pro práci sekretariátu pøedev¹ím nabídkou najít velmi intenzivní papír a ve¹kerou korespondenci, a to díky øádným registrùm s funkcí automatického vyhledávání. Díky programu dochází ke zmìnì obìhu interních dokumentù ve jménu, co¾ má jistì enormní uznání pro spoleènosti se slo¾itou formou a obtí¾ným poètem zamìstnancù. Vytváøení dokumentù a odesílání znaèného mno¾ství korespondence pøestává být pøedmìtem. Tento multifunkèní nástroj mù¾e být pou¾it tak, aby vyhovoval v¹em ostatním zále¾itostem spoleènosti a stylu sekretáøky. A co je nejdùle¾itìj¹í, díky elektronickému ukládání dokumentù mù¾ete výraznì sní¾it mno¾ství papíru pou¾itého v názvu a poètu poøadaèù.