Napajeni generatoru

Navzdory skuteènosti, ¾e v ka¾dé budovì je pøístup k novým zdrojùm energie, mù¾e se nìkdy dostat k výpadkùm elektrické energie. Existuje poslední forma, kterou obvykle potøebujete vynalezit, navíc, ¾e se vyskytuje jak z neúspìchu v budovì, tak z iniciativ, které budou odpovìdné za dodavatele energie. V okam¾icích, kdy není elektrická energie, musí být nouzové osvìtlení pøipojeno doma. Je to poslední dùle¾ité, zvlá¹tì kdy¾ dùm není hluchý a zamìstnanci v nìm budou upøednostòováni v takových zále¾itostech, aby opustili ztmavlý interiér budovy.

Takové svìtlo je kombinováno s dodr¾ováním vhodných zdravotních a bezpeènostních pøedpisù, které by mìly platit v ka¾dém zaøízení, bez ohledu na jeho význam. S jeho pomocí je mo¾né pøesnì vyzdvihnout chodby a evakuaèní øe¹ení. Tyto lampy pak pou¾ívají minimální napìtí, ale nakonec je dùle¾ité, aby jak ulice, která má být øe¹ena, tak i piktogramy byly jasné pro ¾eny, které se pokusí opustit budovu.Stojí za to, ¾e takové lampy se mohou prodávat ve velmi odli¹ných obalech, obdélníkových i oválných. Díky tomu je snadné je pøizpùsobit konkrétní budovì a zajistit, aby fungovaly v¹ude tam, kde jsou instalovány.

Velmi èasto se takové svìtlo okam¾itì prodává s piktogramy, které ukazují výstup evakuace a o tom, který cíl se má následovat, aby bylo mo¾né jej dosáhnout co nejsnadnìji. Ka¾dá budova, která je vybavena tímto typem osvìtlení, mù¾e dát ¾enám v nìm zvý¹ený pocit bezpeèí. Dokonce i proto, ¾e v okam¾iku skuteèného ohro¾ení ¾ivota budou v¹ichni schopni zachovat náladu a okam¾itì se pøesunout k východu s co nejkrat¹í cestou, která to zpùsobí.