Nebezpeei vybuchu

To mù¾e dosáhnout na zaèátek jen v výbu¹ném obsahu, tj. Obsahovat plyny, páry nebo prach. A to je v souladu s normou v chemických závodech, nádr¾ích, rafinériích, elektrárnách, lakovnách, chemických továrnách a cementárnách i mnoha dal¹ích, kde se dostávají prachové nebo prá¹kové produkty.

Proto¾e se v nìkterých zemích Evropské unie po mnoho let znaènì li¹ily bezpeènostní pøedpisy, vytvoøila se i velká stìna pøi výmìnì zbo¾í, bylo rozhodnuto je harmonizovat pomocí tzv. Zaøízení, která pracují v ohro¾ených zónách. Znaèení ATEX.

HerbasnorexHerbasnorex. účinným chráničem

Jaké jsou znaèky ATEX?V rámci této spoleènosti existují podrobné po¾adavky, které jsou známy v právním kroku Evropské unie a které musí být provádìny jakýmkoliv výrobkem urèeným k provádìní v oblastech s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky, na které se tyto základy nevztahují, mohou být regulovány internì v jednom èlenském státì EU, nemohou být ale v rozporu s dùvody EU a nemohou po¾adavky je¹tì zhor¹it.Ka¾dé zaøízení urèené pro knihu na místech s potenciálnì výbu¹nou atmosférou musí mít spoleèné oznaèení s naøízením zavedeným smìrnicí. Tato oznaèení mají øadu symbolù definujících rùzné parametry potøebné pro tato zaøízení. A samozøejmì:Umístìním oznaèení CE na výrobek výrobce prohla¹uje, ¾e tento výsledek splòuje základní po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých hrozí nebezpeèí výbuchu, byly oddìleny v prostoru nebezpeèí. Oznaèení nebezpeèné zóny také informuje o povaze hrozby a jejích pravomocích:- zóna plynù, kapalin a jejich par byla oznaèena písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak byla zaøízení s ochranou proti výbuchu uvolnìna do dvou skupin:- ¹kola Také tato jídla jsou dána horníkùm,- skupina II jsou nástroje, které jsou urèeny k tomu, aby byly v bytech ohro¾eny výbuchy plynù, kapalin nebo prachu.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti skøínì nástroje a odolnost proti pádu.Koneènì je známa teplotní tøída, tj. Maximální povrchová teplota, pøi které zaøízení mù¾e bì¾et.Jaké jsou výhody pou¾ívání znaku ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti ve výrobních kanceláøích, \ t- omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných hrozeb nebo selhání,- omezení prostojù v kusech,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.