Odborne kurzy

Nákup softwaru pro spoleènost je èasto spojen s významnými náklady. A toté¾ platí pro úspory hledat levnìj¹í nebo dokonce volné náhra¾ky. Volné programy èasto nemají stejnou funkcionalitu jako placené programy. Rozdíl mezi nimi se nejèastìji týká podpory problémù, s nimi¾ se mohou setkat ji¾ bìhem jejího pou¾ívání.

Placené verze se vyznaèují rychlým a komplexním øe¹ením témat na¹ich u¾ivatelù. V úspìchu bezplatných verzí budeme obvykle odsouzeni k øe¹ení individuálních problémù nebo k vyhledání slu¾by na vzdálených místech fór sdru¾ujících u¾ivatele daného softwaru. Problém s vydáním dodateèného poplatku za software je velmi nebezpeèný, proto¾e nejsme efektivní nebo je adekvátní jeho hodnotì. Mno¾ství mo¾ností, které daný program mù¾e být vidìn nefunguje úplnì pou¾itý ve va¹í spoleènosti, která bude platit za produkt, který nebudete moci hrát velkou èást. V tomto pøípadì je skvìlý pøístup k pou¾ití demo tøídy. Demo program Enova je èistým pøíkladem takového softwaru. Èlovìk nemusí být zodpovìdný za jeho nákup, ale je spojen s úèinnými omezeními, která nevytváøí v ¹iroké verzi. A napøíklad dokumenty, které budou vyti¹tìny s pomocí programu envo, budou mít titulek, který bude obsahovat reklamu na problém verze programu, který pou¾íváte. Demo verze navíc umo¾òuje dát do databáze malý poèet polo¾ek. A v úspìchu, kdy se podnikatel rozhodne pro¾ít hlubokou mo¾nost, bude schopen bez problémù importovat ji¾ vytvoøenou databázi. Takový odchod je velmi pøátelský pro prùmìrné a støednì velké spoleènosti, které nechtìjí vynalo¾it obrovské výdaje na software, které v ¾ivotì rozhodnì nebudou vyu¾ívat. Demo verze také umo¾òuje bezplatný kontakt s technickou poznámkou výrobce softwaru.