Opel astra 3 pylovy filtr

V mnoha prùmyslových odvìtvích máme co do èinìní s odstraòováním prachu, které mají výbu¹né smìsi prachu a vzduchu. Proto existují nìkteré procesy na úpravu uhlí na døevìné uhlí, biomasa, organické prach, vyskytující se v potravináøském odvìtví, uspoøádání prach v chemickém prùmyslu, a lapaèe prachu apod. ATEX, lapaèe prachu výbu¹niny, která byla provedena spoleènì se smìrnicí EU ATEX.

Atlant gel

Pro odpra¹ování výbu¹ných prachových a vzdu¹ných smìsí máme mo¾nost pøipravit nádobí a kompletní instalace spolu se stávající smìrnicí ATEX 94 / 9WE. Mohou být pou¾ity k odpra¹ování prachu patøícího do skupiny výbu¹nin St1 a St2. Na¹e filtraèní organismy mají 3D kategorie. Umo¾òuje je postavit na libovolném místì, které je klasifikováno v zónì bez nebezpeèí, stejnì jako v 22 výbu¹ných prostorách.

K ochranì zaøízení máme dvì dùle¾ité metody:

Metoda potlaèení výbuchuTato technologie vyu¾ívá systémy, které automaticky reagují na nástup vysokého tlaku a potlaèují výsledný výbuch v budovì. Systém je vybaven senzory tlaku, které se objevují ohniska, se øíká, ¾e na ovládací panel, který zaèíná série zaèíná s tím, jak válcù ventilù ha¹ení. Reakèní doba systému od detekce výbuchu a¾ po jeho odstranìní je pouze asi 60 ms. Velmi intenzivní potlaèení generované exploze zabraòuje vzniku vysokého destruktivního tlaku.

Metoda odstraòování výbuchuJedná se o pou¾ití v¹ech typù membrán nebo dekompresních panelù, které aplikují tlak výbuchu z chránìného zaøízení na vnìj¹í stranu. U tohoto typu bude tlak, který je udr¾ován v chránìném zaøízení, minimalizován na hodnotu, která nepøedstavuje nebezpeèí. Pro výrobu technických membrán pou¾íváme jiný zpùsob: kulatý nebo obdélníkový, plochý nebo konvexní, vybavený snímaèem pøeru¹ení nebo ne, vyrobený z uhlíkové nebo kyselinové odolnosti. Z doporuèení na úrovni výbu¹ného plamene pøená¹eného smìrem ven je nutné vyznaèit velkou zónu v oblastech vedle membrány.

Navíc pou¾ití urèených zón nebezpeènosti výbuchu v rámci specifické instalace, ka¾dé její prùmyslové odvìtví a prvky jsou pou¾ívány takovým zpùsobem, ¾e samy o sobì nejsou pøíèinou zdroje vznícení prachem.