Ory cyklotrasy

Program enova je systém tøíd ERP, který vám umo¾òuje zlep¹it výkon spoleènosti.Díky lep¹í formì a dohledu nad procesy ve spoleènosti se sni¾uje neúèinnost vyu¾ívání zdrojù.Program je vytvoøen s nejmodernìj¹ím systémem Microsoft - windows & nbsp; 10.Mo¾né existují a pou¾ívají je v celé øadì mobilních zaøízení. Poèínaje smartphony a dotykovými tabletami.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhraní, spolupráci s vlastními právními pøedpisy, know-how v oblasti podnikání a snadnou aktualizaci.Software má ¹irokou strukturu. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodních operací. Existují mimo jiné otázky spojené s personálním obsazením, vypoøádáním plateb, pokladním rejstøíkem, fakturací, øízením skladu, prodejem, inventáøem a úèetnictvím.Ka¾dá volba modulù pøiná¹í flexibilní pøizpùsobení nabídky podnikovým zále¾itostem.Spoleènost nabízí tøi druhy nákupù:- nákup softwarové licence, která se stává majetkem kupujícího a umo¾òuje budoucí aktualizace. Ideální volba pro leasingové spoleènosti.- pronájem softwaru pøi organizaci poplatkù za pou¾ívání vybraných prvkù systému.Ideální návrh pro dìti a malé firmy.- pronájem plánu a infrastruktury, který zahrnuje pronájem modulù spolu se servery, aktualizacemi a zálohami. Osvìdèenou cestou pro znaèky, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Nabídka zahrnuje ty, které byly vydány pro tøi funkèní varianty.Existují tøi verze - støíbrné, pøíjemné a platinové.Støíbrná verze je urèena pro mladé firmy s pouze nìkolika pozicemi. Pøedstavuje va¹i èinnost.Dobrá verze pro slabé a malé firmy, které potøebují nìkolik, nìkolik kopií programu. Tato kategorie programu umo¾òuje multi-vìtvení také schopnost definovat vlastnosti.Platinová verze je dána i pro prùmìrnou velikost velkých firem.Poskytuje multitasking a roz¹íøení s dal¹ími funkcemi.Pøíklady nákupních cen modulù enova (bez DPH:- enova365 HR mzdy - 1666 PLN (støíbrná verze, 3738 PLN (zlatá verze- enova365 Tax Book - 630 PLN (støíbrná verze- enova365 Obchodní kniha - PLN 2863 (zlatá verze- Faktury enova365 - 266 z³ (støíbrná verze, 613 z³ (Gold Version

Cenový program enova v platinové tøídì je pøedmìtem individuálního vyjednávání.