Pokladna aclas kos

Je tøeba doplnit, co se týká obsluhy pokladen: pokladní registraèní pokladna, nezbytné technické prohlídky, ve¹keré opravy postavené v záruèní dobì a po záruèní dobì a rovnì¾ nutná údr¾ba. Fiskální pokladník navíc zaplatí vstupy na ètení slu¾by a prohlásí daòové zúètování do USA.

Registraèní pokladny prodávají svým zákazníkùm doplòkové slu¾by: ¹kolení z úrovnì pokladní slu¾by a pomoc pøi podobném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

V dobì nezbytných technických prohlídek provádí servisní technik následující èinnosti:- vyhodnocuje stav peèetí pokladny a jejich synchronizaci se záznamy v servisní a servisní dokumentaci,- kontroluje program pokladny, jeho verzi, dodr¾ování údajù v pracovní a servisní dokumentaci pokladny,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména ve velikosti fiskálních dokumentù,- vyhodnocuje stav bydlení v pokladnì, fiskální pamì», první desku a fiskální prvek pøi spolupráci se stavebními materiály,- kontroluje správnost spotøebního displeje,- výsledek pøezkoumání, vèetnì doporuèení, je napsán v servisní práci.

Svátek1. Nevyhnutelné technické posouzení má být také zpùsobeno, kdy¾ u¾ivatel pokladny pozastavil na¹i èinnost nebo z jakéhokoli dùvodu pøestal zaznamenávat obrat na vý¹i danì, ale nepøihlásil pokladnu.2. Pøi technickém pøezkoumání se nejdøíve uvedou stavební fakta pokladny, které jsou odpovìdné za registraci nákupù a jejich¾ nesprávný ¾ivot by mohl ovlivnit krátký výpoèet daní. Proto v dobì pøezkoumání servisní technik neprohledá chyby, které vstupují do pokladny, ani nekontroluje, zda nové faktory zaøízení, napø. Mechanismus odpovìdný za tisk, napájení, fungují dobøe. U¾ivatel mù¾e samozøejmì po¾ádat technik, aby zkontroloval stav pokladny a zmìnil po¹kozené polo¾ky, nicménì bude provedena práce mimo technickou kontrolu.