Pokladny nebo fiskalni tiskarny

Povinností poplatníka je naplánovat tzv. Komoditní základnu v pokladnì. Je dùle¾ité, aby to bylo dosa¾eno samostatnì nebo za pou¾ití servisního pøirá¾ky. Pokladna v obchodì by si mìla pamatovat naprogramovanou komoditní databázi, která mimo jiné vybírá produkty spoleènosti a pomoc, kterou má podnikatel k prodeji. Spoleènosti, které jsou skuteènì dány, jsou také vyti¹tìny na originálu, a to i na kopii daòového dokladu.

Bohu¾el, ustanovení zákona není na konci pøesnì objasnìna, aby nepøedstavovala potí¾e u¾ivatelùm registraèních pokladen. Mnoho z nich nechce velmi rozsáhlou základnu zbo¾í, ale také by se ráda vyvarovala problémù s daòovým úøadem. Daòový úøad mù¾e objevit chyby pøi programování pokladny, kdy¾ názvy nabízených produktù nebo slu¾eb nebudou zcela specifikovány.

Pøi zavedení spoleènosti do komoditní databáze by mìla jít na výlet s hardwarovými mo¾nostmi daòové pokladny. Jednotlivé modely pokladen mají rùzný poèet znakù, které lze zadat. Ministr financí se domnívá, ¾e ka¾dý popis pou¾itého produktu nebo slu¾by by mìl být spoleènì s jeho identifikací. Pøíli¹ obecné podmínky nesplòují zákonné po¾adavky v oblasti komoditní pokladny.

Otázky kapacity základny materiálù a slu¾eb pokladny mají zvlá¹tní význam pro ty podnikatele, kteøí poskytují rùzné zbo¾í nebo nabízejí diferencované slu¾by. Samotné zbo¾í a pomoc, tím mnohem více, které má být naprogramováno v obchodní bázi, je výhodnìj¹í po¾adovaná kapacita fiskální pokladny. A jak víme, naøízením ze dne 14. bøezna 2013 o registraèních pokladnách uvádí, ¾e "potvrzení by mìlo mimo jiné obsahovat jméno zbo¾í nebo slu¾eb, které budou snadno identifikovány". Domnívá se, ¾e odstranìní situací, kdy budou daòoví poplatníci slou¾it názvùm specifického poètu produktù / slu¾eb, a nikoli názvy jednotlivých produktù / slu¾eb.

V souhrnu lze konstatovat, vytváøí základ komoditního pokladnou budete potøebovat, aby se seznámili s nìkterými drobnými odchylkami v této my¹lenky, a pøedev¹ím zákonných po¾adavkù. Jejich obvyklé neschopnost øídit finanèní úøad bude sjednocena se ¹patnými dùsledky, které by v¹ichni podnikatel radìji vyhnout. O nìco ménì omezující pravidla jsou støedních podnikù, napøíklad pro obytné obchodù, které nemají moc specifikují názvy prodávaných výrobkù, je model není nutné pou¾ít názvy chléb, celozrnné nebo ¾emli s mákem a dostatek chleba, smrkový, tak¾e s logem pøíslu¹né èástky danì za urèité zbo¾í.