Profesionalni anglicky poeklad

Mini-Market InSoft je pokladna pøipravená pro firmy, které jsou spravovány z centrální kanceláøe sítì. Ve¹keré aktivity zamìstnancù v obchodech jsou zamìøeny na zákaznický servis a prodej, zatímco ostatní vìci jsou automatizované a omezené. Shop software PC-Market InSoft v Baz a Mini-Market InSoft v kompozicích jsou øe¹eními, která se týkají servisu sítì vlastních obchodù nebo budování franchisových aktivit. V takovém systému PC-Market plní úlohu hlavního bodu øe¹ení Mini-Market.

Díky této konfiguraci máme pøíle¾itost automaticky èerpat z lidí prvky a funkènost softwaru PC-Market. Sí»ové øeditelství mù¾e provádìt práci v ka¾dém obchodì, provádìt analýzy a v dùsledku toho pøijímat rozhodnutí týkající se opìtovného nakládání s zbo¾ím, øízením sortimentu a cenami.

Co zvolí systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel, pravdìpodobnì ¾ít na dotykových zaøízeních. Èlánky mohou být prezentovány a mohou být pou¾ity na jejich parametry, mù¾ete je obìtovat za úèelem odstranìní.

Díky zadávání dodávek v radách a potvrzení správnosti dodávek do sbìratelù u¹etøíte spoustu èasu.

Podpora vìrnostních systémù podporovaných slevami a cíli. Pravidla jsou nastavena centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla zlevnìní transakcí.

Systém vám umo¾ní zobrazit stav èlánkù v reálné sezónì, tak¾e mù¾ete okam¾itì rozhodnout o pøí¹tím doruèení nebo o pøevodu zbo¾í mezi obchody.

Program InSoft Mini-Market podporuje napájení v jazycích, které vám umo¾òují zadat jednoduchý systém pro v¹echny obchodní øetìzce bez jakéhokoli dùvodu pro oblast, ve které se nacházejí.

Mini-Market Insoft hlásí celé období, vèetnì které obchody byly prodány, kolik penìz je zahrnuto do èástek v nìkterých obchodech, jakou mar¾i si koupili na prodané zbo¾í.