Pruzkum du evniho zdravi

Lidská psychika je nesmírnì teplá a vhodná pro vnìj¹í faktory, jako je silné emoce, zranìní nebo traumatické zá¾itky. Bohu¾el, expozici stresu nelze vyhnout v nových podmínkách bydlení. Co dìlat, aby hrálo dobré du¹evní zdraví tak dlouho, jak je to mo¾né?

Optimálním øe¹ením je psychoterapie. Tento termín pøedstavuje soubor technik, které léèí nebo usnadòují léèbu rùzných nemocí a problémù, které mají pozadí v psychologické podstatì lidské bytosti. Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a pøísnou léèbou? Pou¾ívané psychoterapeutické techniky jsou zalo¾eny na interpersonálním zavedení. Psychoterapie jde hlavnì bìhem léèby neurotických poruch (také oznaèovaných jako úzkostné poruchy a poruch osobnosti. V pøípadì, ¾e pacient nereaguje na klasifikovanou poruchu a chce nìèí pomoc, rozli¹uje se vyu¾ívání psychosociálních plateb.

Pøed náv¹tìvou psychoterapeuta stojí za to být zodpovìdný, jeho¾ cílem je dosáhnout úèasti na psychoterapii. Mezi její první pøedpoklady patøí pøedev¹ím vliv na zmìnu pøístupù a krásy pacienta a zvý¹ení jeho emocionálních schopností, napø. Sebeúcty, slu¾by pøi øe¹ení rùzných obav, zvy¹ování úrovnì sebeovládání, lep¹í mezilidské vztahy, lep¹í reprezentace s prostøedím, rozvíjet dovednosti spolupráce a dále zlep¹ovat svou vlastní inspiraci pøi øe¹ení v¹ech èinností.

Psychoterapie, kterou nabízíme, je dobrou formou pomoci, kterou lze získat v jakékoli krizové situaci. Pokud se potýkáte s populárními zmìnami nálady, rùzné obavy znemo¾òují, abyste správnì fungovali, cítíte úzkost, která vám nedovolí usnout, jste znepokojeni problémy v tom, ¾e jste doma nebo ve zvlá¹tních situacích, nebo si prostì neu¾ijete blízkého ¾ivota, pøijïte k nám. Díky na¹im metodám se vrátíte do ¹»astného ¾ivota.