Rozvod s tihotnou enou

Ka¾dý rok se tisíce man¾elských párù rozhodnou rozdìlit se, ani¾ by se sna¾ily zachránit vztah. Kdy¾ zjistí, ¾e nás u¾ nic nespojuje, zvolíme si pohodlné øe¹ení, které je rozvodem po vzájemné dohodì. V¹echno mù¾e být provedeno bìhem pùl hodiny a znovu jsme aktivní, mù¾eme se vrátit zpìt do obìhu. Vìt¹ina rozvodù je na oblièeji, jejich¾ man¾elství je star¹í ne¾ pìt let. Problémem je ten poslední, ¾e se nezajímáme o ka¾dodenní ¾ivot, který musíme s druhou osobou poèítat. Mìli bychom se setkat alespoò na pùli cesty a vyvíjet kompromis, který je v ka¾dém ohledu u¾iteèný.Rozrùstající se man¾elství musí v¾dy vést k rozvodu? Samozøejmì ¾e ne. Svatební rada je byt, kde mù¾eme najít pomoc a mnoho reakcí na otázky, které nás obtì¾ují. Bìhem náv¹tìvy hraje terapeut roli mediátora, který nás nauèí mluvit, cítit a vybrat si boj za to, co nás spojuje. Nejèastìj¹ím dùvodem na¹ich selhání jsou komunikaèní problémy, které ovlivòují odli¹né potøeby partnerù v myslích pohlaví, praní ¹pinavých penìz a výuky dìtí. Tam je také místo, kde obvykle neznáme známou druhou polovinu. V takovém pøípadì mluvíme o nesluèitelnosti znakù.Nebo døíve jsme nezaznamenali urèité chování, které nás dnes zneklidòují a znemo¾òují, nebo se objevily, kdy¾ jsme byli spolu zcela pøirozenì. Jako lidé se neustále mìníme a mysl je také pøedmìtem tohoto mechanismu a nìkdy se na¹e zku¹enosti s partnerem jednodu¹e mìní na produkt ztracené dùvìry. V Polsku bohu¾el stále existují stereotypy, které vedou k tomu, ¾e man¾elská terapie je hanba a nìco jiného, ale nemù¾eme se vypoøádat sami. Existuje souèasný zaèarovaný kruh, který má èasto pøímý výsledek v rozvodovém sále.