Soueasne sazby poekladu

Konsekutivní interpretace jistì existují jako forma simultánního pøekladu, ale ve skuteènosti se jedná o dva zcela odli¹né zpùsoby pøekladu. Konsekutivní tlumoèení poèítá s tím posledním, ¾e se tlumoèník pokládá vedle mluvèího, naslouchá jeho projevu a poté, co si s poznámkami pomáhá, plnì pøevádí pozornost na jednotlivé jazyky, simultánní pøeklady probíhají ¾ivì, na zvukovì izolaèních místech. V souèasné dobì je konsekutivní tlumoèení nahrazováno simultánním tlumoèením, ale stále se stává, ¾e tento typ pøekladu je provádìn, zejména v malém poètu osob, na cestách èi více na mnoha specializovaných setkáních.

Jaké jsou znaky postupného tlumoèníka? Mìl by mít velký sklon praktikovat svou profesi. Pøedev¹ím by mìla být ¾ena, která je velmi odolná vùèi stresu. Konsekutivní interpretace jsou o to dùle¾itìj¹í, ¾e jsou zcela ¾ivé, tak¾e osoba, která dìlá pøeklady, by si mìla pamatovat skuteènì zvané nervy, které jsme byli, nemù¾e zpùsobit situaci, kdy¾ se ocitne v panice, proto¾e nemìl povinnost pøekládat tuto frázi. Výjimeèná dikce je také nutná. Aby byl výcvik nestabilní a snadný, musí být øe¹en osobou s odpovídajícími jazykovými schopnostmi, bez pøeká¾ek øeèi, kteøí provádìjí naru¹ení pøíjmu zprávy.

Mimoto je obzvlá¹tì dùle¾ité mít mo¾nost získat krátkodobé stanovisko. Je pravda, ¾e pøekladatel mù¾e, a dokonce by mìl dìlat poznámky, které mu pomohou vzpomenout si na text mluvený mluvèím, ale nemìní skuteènost, ¾e poznámky budou obvykle pouze poznámky, ne celé prohlá¹ení øeèníka. Charakteristiky konsekutivního tlumoèníka mají nejen schopnost zapamatovat si slova navrhovaná osobou, ale také schopnost je pøesnì a bez rozpakù pøelo¾it do vlastního jazyka. Jak vidíte, bez krátkodobé pamìti je simultánní tlumoèník v knihách prakticky neproduktivní. V souèasné dobì se tvrdí, ¾e nejlep¹í postupní tlumoèníci si mohou zapamatovat a¾ 10 minut textu. A pro výsledek, který je sám o sobì známý, je tøeba mít na pamìti, ¾e dobrý pøekladatel by mìl mít vysoké jazykové znalosti, znalosti jazyka a idiomù v opaèných jazycích a také vynikající sly¹ení.