Stravovani a hrani kielce

Nedávno jsme mìli den svatého Valentýna, tak¾e jsem se rozhodl, ¾e pro svou pøítelkyni udìlám nìjaké pøekvapení. V rozlo¾eních jsem mìl dvì veèeøe a dezert v skupinì vína a voòavých svíèek z èastého obchodu se suvenýry. První nápad - høebenatky. Velmi bohatý pokrm, ale také komplikovaný, proto¾e mu¹le musí být dobøe vyprá¾en, aby se z nìho vyèerpal chu».

https://denta-s.eu/cz/

Bohu¾el, ¹éfkuchaø ze mì je spí¹e prùmìrný. Podle mého názoru bych mohl øíci, ¾e je to zaèáteèník, proto¾e kolem pravdy. Objevil recept na tyto pískovi¹tì na internetu. ®e to bylo problém pochopit polovinu textu, proto¾e v¹echno bylo napsáno v angliètinì! No, prostì jsem se nevzdal, dal jsem v¹echno do pøekladatele a chceme být v elementu podle kuchynì intuice (co¾ samozøejmì nemám. Rozhodla jsem se, ¾e budu dát tyhle mu¹le do zeleniny. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e zeleninu je tøeba nejprve odstranit a vystøihnout. Stál se zdùrazòován, proto¾e tam bylo ménì a ménì èasu a byl jsem daleko. Zaèal jsem støíhat zeleninu, jen jsem si pøála, abych mìl individuální prst ... No, jako skuteèný èlovìk jsem se nevzdával. Podíval se na plán - zeleninový fréza. Byl to takový hit. Není to tak, ¾e jsem u¹etøil nìkolik sekund na øezání, poøád jsem se nemusel bát jednoduchého ¾ivota pomocí øezaèky. Kdyby tato èástka existovala, byl jsem nyní pøipraven polo¾it mu¹le na máslo. V¹echno bylo sma¾ené stejnì jako na obrázku z internetové karty, kde jsem na¹el recept. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e jsem musel udìlat nìjakou polévku. Rychle jsem vyskoèil do místního obchodu kvùli kyselé polévce v nádobì a pustil ji do hrnce a pak jsem ji nahradila. Pro dezert jsem mìl v mrazáku pøipravený vlastní zmrzlinu. Je dobré, ¾e bych se sám motivoval, kdybych to udìlal pøede¹lým dnem, proto¾e bych u¾ nic neudìlal. Musím pøiznat, ¾e poslední minuty, které mi zachránily zeleninovou frézu, mi zachránily obì veèeøe. Luba byla ¹okovaná a respektovala mé kulináøské dovednosti.