Technicky stav zaoizeni

Pøesné Styl a vzhled zatí¾ení je nutné vyhodnotit technický stav zaøízení, výbìr materiálù, zjistit pøíèiny po¹kození nebo návrhy zmìn a údr¾bu.

Pøi kontaktu s vý¹e uvedenými metodami pou¾íváme numerické metody k pøesnému urèení úrovnì zatí¾ení, èasto vèetnì metody koneèných prvkù (FEM.Metoda koneèných prvkù se mù¾e vztahovat i na statické prvky, pokud jsou silné. Pøi dynamických událostech je klíèovým problémem napøíklad rychlost zmìny zatí¾ení, tøení a mediální toky. Výpoèty chyb se pou¾ívají také ve smyslu urèení pøíèin selhání a po¹kození.Typické analýzy týkající se výpoètù mes se týkají pøedev¹ím:- ovìøení stavu napìtí a napìtí v zaøízení pro urèení kritických míst,- nastavení tvaru v objektu ke sní¾ení intenzity struktury,- ovìøení pøíèin ¹kod a jejich dopad na operace,- modelování odlitkù a tokù.Tato hra, mes calculations mají dùle¾itìj¹í pozici v námoøním sektoru. Pøi návrhu plovoucí nebo ponorné konstrukce se podrobná FEM analýza jejich trpìlivosti a cizích charakteristik zastavuje s klíèem k estetickým a dobrým øe¹ením.Je ekonomické provést pøedbì¾né analýzy v poèáteèní fázi projektu. To pomù¾e zabránit chybám v dal¹ím návrhu. Nejdùle¾itìj¹ím faktorem pøi výpoètech je urèení okam¾ité síly navrhované konstrukce. Jak jako celek, tak v kritických uzlech. Výpoèty mes se také pou¾ívají k urèení únavové síly.V horkých letech dochází k revoluci pøi výpoètu pokrmù a postupnì se prodává z nepøípustnosti lokální plastifikace materiálu. V uspoøádání s posledním je snadnìj¹í stanovit extrémní zá¾itky a chránit vodní katastrofy, které se mohou stát. V souèasné dobì existují práce na vývoji standardù pro minimalizaci ¹kod zpùsobených pøi srá¾ce. Obrovský pokrok ve výpoètu nepoøádek zaèal projekty EU "Harder" a "Cíle". Vlastnost výpoètù mes je je¹tì vìt¹í.