Tlumoeeni postgradualniho studia

Tlumoèení je pøeklad, který pomáhá komunikaci mezi dvìma partnery, kteøí v tomto jazyce nekomunikují. Tlumoèení se provádí pravidelnì, co¾ dokazuje, ¾e není èas kontrolovat slova ve slovníku, ani pøemý¹let o smysluplnosti prohlá¹ení. Musíte ukázat mnoho soustøedìní a reflexù, tak¾e pøeklad je rozumný a neztrácí smysl, který chce zprostøedkovatel vyjádøit.

Konferenèní interpretace je nejoblíbenìj¹í, která je dána bìhem oficiálních projevù. Oficiální schùzky jsou èasto definovány souèasnì pro nìkolik jazykù - podle toho, v jakém jazyce mluví mluvèí a posluchaèi, nebo ve kterých zemích ¾ijí vysílání.

Tlumoèení ve Var¹avì poèítá se simultánním tlumoèením - zda je pravidelnì tvarováno, konsekutivní tlumoèení - s pøekladem èekajícím do doby, ne¾ jeho øeèník dokonèí svou pozornost a pøedvede jej radou zvlá¹tního záznamu, za¹eptaných pøekladù - kdy¾ se projevy ètou bìhem projevù lidé sedí s ní. Existují také soudní projevy. Bìhem nich je dokument pøedkládán v soudní síni a to znamená, ¾e je nutný status soudního pøekladatele. Pøekladatel èasto pomáhá vybrané osobì bìhem zahranièní cesty, kde se konají obchodní jednání a jednání.

Vìt¹ina tlumoèníkù ve sdru¾ení existuje v asociacích, které nejen zvy¹ují presti¾, ale také nabízejí vzdìlávací materiály, nebo uvádìjí ¹koly, ve kterých mù¾ete zlep¹it svou kvalifikaci. Slu¾by tìchto osob jsou snadno vyu¾ívány oficiálními komisemi, OSN, Soudním dvorem, Parlamentem, Evropskou komisí. Pak je jistota, ¾e ¾eny, které zpùsobují pøeklad, zaruèují vysoký stupeò pøekladu a navíc pøesnost.