Ueetni program leader

https://rgold-m.eu/cz/

Klíèovým úkolem moderního úèetnictví je transparentní vedení dokumentace a dobrý zákaznický servis, svìøování úèetnictví vlastním jménem úèetním úøadùm. Úèetní programy pro úèetní úøady umo¾òují efektivní realizaci zakázek jak pro malé podniky, tak pro významné podniky. Ukládání potøebných informací v elektronické podobì usnadòuje pøístup k potøebné dokumentaci. Existuje také prostøedek, jak u¹etøit v podniku význam.

Data chránìná heslem, zabezpeèené informace o financích zákazníkù, proti neoprávnìným osobám. Na trhu je k dispozici mnoho úèetních programù, které zamìstnancùm umo¾òují pøijímat dobré nabídky a zvy¹ovat efektivitu jejich práce. Programy malých podnikù programu pro úèetnictví PRO si zaslou¾í cestu. Pro malé úèetní kanceláøe je poskytována ¹iroká ¹kála programù, které tvoøí asi 50 spoleèností. Díky nim bude snaz¹í vést knihu pøíjmù a výdajù, vyplòovat PIT a daòové pøiznání, vystavovat faktury apod.Podpora velkých firem je zaji¹tìna úèetním programem PRO Plus. Usnadòuje servis a¾ 500 podnikatelským subjektùm. Soubor nabízených balíèkù obsahuje programy, které dokonale zrealizují knihu ziskù a výdajù. Personální dokumentace, mzdy a hodnoty ZUS budou organizovány a udr¾ovány. Díky fakturaci bude kniha bì¾et mnohem rychleji.Mezi atraktivní návrhy patøí programové balíèky e-Deklaracje a zamìstnanci vyslaní do zahranièí. Jedná se o pøíchutì pro poèítaèové èasopisy urèené pro úèetní spoleènosti. Díky elektronické deklaraci budou v¹echny elektronické prohlá¹ení vèas doruèeny na finanèní úøad. Jsou opatøeny elektronickým podpisem zákazníka.Slu¾bu firem, které vykonávají své povinnosti v zahranièí, napomáhá poèítaèový program, díky nìmu¾ budou platy lidí vyslaných mimo území Polska správnì a øádnì vypoèteny se základními právními pøedpisy.Systém úèetnictví je umo¾nìn pomocí bro¾ury Infor System Biuro Handlowa. Je to mo¾nost pro kanceláøe, které nejen poøizují dokumenty, ale v jednoduché práci vytváøejí automatické vytváøení bilanèních tabulek, výkazù o finanèních aktivitách nebo pøípravu zpráv. My¹lenku vyu¾ívají Windows, Linux, Unix a Mac OS.