Ueetni smirnice eu

Smìrnice ATEX v na¹em právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Je spojena s produkty urèenými pro kariéru v oblastech ohro¾ených výbuchem. Dotèené výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost, ale i na zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Pøi uèení se ustanovení daného normativního aktu úroveò zabezpeèení, stejnì jako související s posledními celkovými postupy hodnocení, rozhodnì souvisí s mírou ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, v ní¾ bude urèitý nástroj hrát.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí urèitý výrobek splòovat, aby mohl být provozován v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Jaké oblasti v¹ak myslí¹? Nejdøíve mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde je extrémnì dùle¾itá hrozba výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení do skupin. Je to dva z nich. Poèet skupin je pova¾ován za zaøízení, které se v podzemí dolu zavádí také v prostorech, které mohou být vystaveny riziku výbuchu metanu. Druhá skupina je získána pro zaøízení, která jsou spojena na rùzných místech a která mohou být vystavena nebezpeèí výbu¹né atmosféry.

Fizzy SlimFizzy Slim - Pijte Fizzy Slim a objevte svou ¹tíhlou postavu bez tuku, strií a celulitidy!

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky na celá zaøízení v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu a uhelného prachu. Dlouhodobìj¹í po¾adavky v¹ak lze snadno nalézt v harmonizovaných smlouvách.

Mìjte na pamìti, ¾e pokrmy pøijaté k pou¾ití v potenciálnì výbu¹ných oblastech by mìly být oznaèeny znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèku, která by mìla být perfektní, viditelná, neznièitelná a jednoduchá.

Oznamující orgán zkoumá celý bezpeènostní systém nebo prostory v samotném zaøízení, aby zajistil spolupráci s dùle¾itými návrhy a oèekáváními smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.