Ustav neurologickeho psychiatra

Hlavní vìdecká a výzkumná instituce v Polsku se nyní zva¾uje v hlavním mìstì, otevøeném v roce 1951 z návrhù skupin psychiatrù a neurobiologù, v souèasném velkém neurofyziologovi Jerzymu Konorskimu, Institutu psychiatrie a neurologie. Hodnotu Institutu potvrzuje i skuteènost, ¾e od roku 1992 spolupracuje v oblasti vìdeckého výzkumu a vzdìlávání se Svìtovou zdravotnickou organizací. Posláním centra je vykonávat vlastní èinnosti v rámci psychiatrie a neurologie, koordinovat je na celostátní úrovni, poskytovat konzultace státním orgánùm z hlediska tìchto odvìtví (zpráva o drogové závislosti, zpráva o HIV a AIDS, práce na protialkoholickém programu a diagnostické a léèebné aktivity (hospitalizace a léèba v ambulantním prostøedí. Zaøízení provozuje a vydává (dva mezinárodní èasopisy, pøipravuje a pøipravuje doktorské programy. Ústav se skládá ze tøiadvaceti klinik (vèetnì Kliniky Nerwice, Kliniky klinické rehabilitace, Kliniky dìtské a dorostové psychiatrie, Neurologické kliniky a vìdeckých prodejen (napø. Ústav veøejného zdravotnictví, Oddìlení prevence a pomoci závislostí. Dobøe, znanylekarz.pl, odborníci ústavu získávají cenné, zajímavé názory. Pacienti oceòují pøístup lékaøe k pacientovi, jejich profesionalitu, rychlost diagnostiky a léèby. Institut psychiatrie a neurologie bohu¾el zápasí s vá¾nými problémy. V roce 2014, podle øeditele ústavu, dluh pøekroèil padesát ¹est milionù zlotých, a tato budova vy¾aduje velkou renovaci, pro kterou je nedostatek finanèních prostøedkù. Malý poèet koupelen, úniková støecha, prosakující okna, plesnivé stìny, sní¾ený poèet zamìstnancù, neschopnost izolovat tì¾ce nemocné a poskytnout jim pohodlnou léèbu èásti problémù ústavu. Problematika materiálù pro opravy klinik je citlivou zále¾itostí a podle mluvèího ministerstva zdravotnictví chce z „bohatství rezortního portfolia“. Pravdìpodobnì bude mo¾né v blízké budoucnosti zakoupit materiály pro renovaci a Ústav bude schopen provádìt svou léèebnou funkci od vstupu do konce.