Uzemnini v dvouvodieovem systemu

Zùstává, ¾e chceme pøelo¾it urèitý text. A pokud je to anglický èlánek, který je docela dobøe znám, samozøejmì s ostatními jazyky mù¾e být problém. Na¹tìstí slu¾ba pøichází s pøekladateli a pøekladatelskými aplikacemi, které v silném a co je pro nás nejdùle¾itìj¹í volnou cestou pøelo¾í v¹echny druhy textù do jakéhokoli jazyka. A bylo by dobré, kdyby pøekladatelé byli v rané fázi oka? Odpovìï je u¾iteèná - samozøejmì ne! A pro dámy, které navzdory zdravému rozumu je¹tì nejsou pøipraveny na poslední, se pokusím pøedlo¾it nìkteré skuteènosti, které potvrzují mùj názor.

Za prvé, pøekladatel nìkdy & nbsp; extrémnì nespolehlivá, proto¾e pùsobí doslovné pøeklady, ale nevzdávejte idiomy. To bude znamenat, ¾e dùkazy øíká & nbsp; „Není to mùj ¹álek èaje“ „není mùj ¹álek èaje“ (není moje vìc pøelo¾it jako Co daleko, mù¾e být nízký pro bì¾nì pou¾ívané fráze, spí¹e ne¾ specializované fráze pou¾ívané v oblasti dùkazù v obchodì nebo medicínì. A tak dlouho, jak pøeklady potøeba pouze my, pro osobní potøebu, bude poslední vhodné opravdu úspìch pøekladu pøekladatele platným dokladem mù¾eme nejen vystavovat se posmìchu, ale také být v typickém pøípadì ve svìtovém nepochopený, který mù¾e zpùsobit velmi vá¾né dùsledky. & Nbsp Kromì toho pøekladatel s umìlou hlavou neví gramatiku. V pøípadì anglického jazykového vzdìlávání pro vlastní studna schopni vyrovnat, ale v pøekladu z vlastní (který dosahuje mnohem vá¾nou gramatiku mù¾e být znaènì zmatený. Rozdíl mezi "vybral v kritické ekonomické situaci" a "jdu do nebezpeèné finanèní situace" je pomìrnì velký.

Pøekladatel také neprovádí soudní pøeklad. V úspìchu ka¾dého pøekladu není v¾dy nutné. Je zapotøebí jevi¹tì, zvlá¹tì pøi úspì¹ném pøekladu dùle¾itých úøedních dokumentù. Na závìr nenaznaèuji, ¾e pøeklad vytvoøený kvalifikovaným pøekladatelem je nezbytný. Nejdùle¾itìj¹í je pochopit, proè potøebujeme text. Pokud je reklama, kterou nám posíláme, rozhovor s námi, mù¾eme zadat text pøekladatele bez pøeká¾ek a vrátit jej zpìt. Ka¾dé dùle¾ité e-maily a dokumenty v¹ak dùvìøují odborníci.