Vakuove baleni potravin

Potravináøské výrobky jsou stále více uvádìny za zvlá¹tních podmínek, aby se prodlou¾ila jejich doba dr¾ení a souèasnì minimalizovalo riziko po¹kození pøi kontaktu se vzduchem nebo jinými materiály. V souèasné dobì se vakuové balení potravin nachází nejen v obchodech, ale v gastronomických produktech nebo v samostatných bytech. Vakuové balení se zakoupí za úèelem skladování potravin za vlastních podmínek, a to i po mnoho mìsícù.

Co je balení vakuových potravin? Zvlá¹tní typy plastových sáèkù nebo plastových obalù, ve kterých jsou potraviny skladovány, se otáèejí na koneèné místo urèení. Pak se odtahuje od specializovaných zaøízení z nádoby nebo pytle, vzduch se odtahuje a plastový obal nebo sáèek je vysoký, tìsnì uzavøený (fóliový sáèek je také svaøen. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

Co umo¾òuje vakuové balení potravin? Urèitì zvy¹uje dobu skladování nových potravin. Ve vakuových mraznièkách mù¾e být vakuovì tìsné maso skryto po dobu 26 mìsícù a doba skladování tìla v chladnièce nebo ve volných produktech udr¾ovaných pøi pokojové teplotì je také výraznì prodlou¾ena. Vakuové nádoby chrání potraviny pøed úèinky vzduchu, ale také houbami a mikroorganismy, které èasto zpùsobují zka¾ení potravin. Vakuované produkty zachovávají v¹echny chu» a vùni, a zároveò zachování jeho struktury.

V soukromých pokojích jsou také speciální nádoby uzavøené pod vakem pro skladování výrobkù a speciální zátky pro vakuové utìsnìní lahví. Díky korkovým uzávìrùm po otevøení vína je umístìno ne po dobu 2 dnù, ale po dobu 20 - 25 dnù. Cork zaji¹»uje víno proti oxidaci a jedno víno zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì jídla ve vakuových nádobách mù¾ete pravdìpodobnì ¾ít více ulo¾ených odìvù, které mají díky vyu¾ití vakuového obalu malý prostor.