Vaoeni vody

Tlumoèení umo¾òují komunikaci mezi partnery wys³awiaj±cymi ve dvou rùzných jazycích, nebo o¹etøeny v úspìch hlav, kdy daná znakového jazyka. Akt oznaèován jako výklad, dává shodné významy mezi lidmi operuj±cymi jiných jazycích, a na konci této èinnosti je uzavøení komunikace a pøenos informací. & Nbsp; Interpretace protichùdný k pøekladu, se stalo v reálném, co¾ znamená, ¾e pøeklad øeèi ¾e se v¾dy provádí v pravidelných intervalech. Existuje nìkolik zpùsobù interpretace a nejatraktivnìj¹í jsou také pravidelnì kladené konsekutivní a simultánní tlumoèení. & Nbsp; Simultánní tlumoèení se pou¾ívá pøi mezinárodních konferencích, kde výraz zahranièních náv¹tìvníkù jsou vy¹kolení lékaøù wys³uchuj±cych projevy sluchátky v zvukotìsná kabin.

Simultánní interpretace tìchto pøekladù spoèívá v soubì¾ném pøekladu z sluchu, kdy cílová zpráva vzniká okam¾itì po vyslechnutí komentáøe ve výstupním jazyce. Konsekutivní tlumoèení vychází ze zmìn situace, kdy tlumoèník zaène tlumoèit a pøekládat teprve poté, co mluvèí dokonèí mluvení. Obvykle je tlumoèník v poøadí, kdy¾ poslouchá øeèníka a vytváøí poznámku, zatímco pozdìji vydá øeè ve stylu cíle, napodobující nejvìrnìj¹í stylistiku pùvodního prohlá¹ení. Ka¾dá z uvedených pøekladových technik je pøímými rozhodnutími a výhodami, tak¾e není mo¾né jasnì urèit sílu ka¾dého z nich. Existují samozøejmì i jiné metody interpretace (napø. Pøekládání slov, pøekladù vìty nebo pøekladù, které mají být pøirozenìj¹í a nevy¾adují takový závazek jako vý¹e uvedené techniky, a proto se pou¾ívají bìhem neformálních setkání.