Velkoobchod s masem v dolnim slezsku

V nìkterých z velkoobchodù v Krakovì masa, tzv Obnovit maso nebo padìlání podmínky skladování a namáèení tìla ve vodì. Odporné praktiky byly odhaleny novináøùm tìlo skladových lidí v Krakovì, kteøí dali tuto znaèku s datem sil na zpo¾dìné pøípravách byly nahrazeny novými do firmy za ka¾dou cenu by se mohlo zdát nevhodné pro potravináøské výrobky. Projednán proces fal¹ování bylo pravdìpodobnì jen zdánlivý tajemství a dokonce vìdìli o bludi¹tì, které tolerovalo na ¹patnou práci v obchodì soukromého øezníka.

Bohu¾el se obává, ¾e popsané akce jsou praktikou velmocí velkoobchodníkù s masem, co¾ se zdá potenciálním zákazníkùm také vìnovat vìt¹í pozornost pøi nákupu produktù ¾ivoèi¹ného pùvodu. Zaèátek tìchto pobuøujících praktik je touha profitovat, ale dùsledky tohoto rychlého chování nesou spotøebitelé, kteøí jsou posti¾eni touto fází pøíèiny a následku. Nane¹tìstí ve vý¹e zmínìném skladu s masem mohly vzniknout je¹tì vìt¹í hygienické nedostatky. Èást jídlo prodávaného rostlinou byla udr¾ována v interiérech, které nesplòovaly hygienické normy, kde se plazily patogenními bakteriemi a bakteriemi.

Takové vady jsou bì¾nì tolerovány neèestnými velkoobchodníky, proto¾e podnikatelé chtìjí nejprve zùstat na trhu bez ohledu na zdraví lidí, kteøí konzumují své øemeslné výrobky. Majitelé velkoobchodù s masem v Krakowì popírají skandální zprávy, které uvádìjí, ¾e je zde zloèineèná pomsta nespokojených nebo propu¹tìných pracovníkù. Jako obvykle v souèasných situacích je obtí¾né jasnì øíci, která karta konfliktu øíká pravdu. Sanepid se zajímal o vy¹etøování této kontroverzní vìci, jednalo se pouze o pøípad, doporuèujeme zvý¹it opatrnost pøi nákupu masných výrobkù.