Vlasy na ramenou

Moje neteø má ráda, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete ji po nìkolik dní pohladit, høebenat a hodit. Souèasnì je zapojena, ¾e pokud chce, aby celá vìc vypadala dokonale, mìla by dát jeden provaz tucet, nebo tak, aby na nì po celou dobu pøidávala vlasové doplòky nebo na nì pøipínáèek. Hodnotí ¹kolní inscenace a vaøení nejvíce. Její tvorba, princezna Joker, byla zábavná a vy¾adovala perfektní úèes a obleèení. Moje matka ji zpoèátku zamotala do nìkolika copánkù se stuhami. Pak ta krásná dívka øekla ne, ne, a znovu ne. Budu èekat hodnì v pokojích .... a to zaèalo. Ètyøicet pìt minut øízení kromì jejich modelování. Jako královna vypadala krásnì. Teprve pak, kdy¾ se to stane s aristokraty, zmìnila se dostateènì rychle. Nehledì na pøítomné, ¾e od zaèátku práce uplynuly více ne¾ dvì hodiny. Neèekanì ... totálnì zmìnila my¹lenku a ve svém stylu ¹la témìø jako "nieeee, já prostì nechci, v tom, co si nepamatuju aristokraty, co daleko jí pøiná¹í". Vynalezla nový úèes, pøipnula si vlasy na volné koce. Proto¾e, jak jsem napsal vý¹e, máme nyní událost pøi tvorbì jejích vlasù, a kdy¾ jsme naposledy ¹li velmi dobøe. Její matka, na jedné stranì, od druhé a za pár okam¾ikù byla pøipravena.

https://e-gan.eu/cz/Erogan - Komplexní pomoc pro skvělou sexuální formu!

Nejlep¹í úèesy pro holky