Vlasy temne

Mùj bratranec miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji je¹tì mrknout, vyèesat a nasadit. Zároveò je skuteènì odhodlána, ¾e pokud chce, aby v¹e vypadalo hezky, doká¾e si ¹estkrát pøipravit ¹le, v¾dy si pøemý¹lela o vlasovém doplòku nebo ji pøitiskla. Má opravdu rád ¹kolní schopnosti a formování se jim. Její tvorba Princess Scent byla originální a potøebovala perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku matka vyplaskala tucet stuh, které byly na nich pøilepené. Po chvilce tato nádherná dívka øekla ne, ne a opìt ne. Vypadala bych spí¹ v kudrnatých vlasech ... a zaèalo to. Doba pøetaktování také jejich pokládání. Vypadala skvìle jako dobrá princezna. Nicménì, zatímco ona zùstává s princezny, ona zmìnila názor velmi rychle. Bez toho, aby byli mezi posledními, od zaèátku pøípravy na pøedstavení uplynulo zhruba dvì hodiny. Najednou ... zcela zmìnila svou vizi a v jejím jazyku to ¹lo skoro tak "ne, já nechci, ve které si nepamatuji aristokraty, co¾ je její podøízený". Vynalezla nový úèes, pøitiskla si vlasy do struktur plné koky. Na svatbì, jak u¾ øekla pøedtím, máme teï praxi, jak dìlat její vlasy, a tak jsme ¹li velice rychle. Její matka byla na druhé stranì pøipravená na pár minut.

pořadí tablet pro účinnost

Nejlep¹í vlasy pro dívky