Zneei tini ovzdu i

Ka¾dý den, také v továrnì, stejnì jako v roli obklopení rùznými vnìj¹ími faktory, které obsahují pøedstavu o místní existenci a vitalitì. Kromì základních redundancí, jako jsou: umístìní, teplota, zvlhèovací médium a celek, musíme dìlat také s rùznými plyny. Vzduch, který dýcháme, není úplnì èistý, ale kontaminovaný, v novém kurzu. Pøed zneèi¹tìním prachové hmoty jsme schopni pøetrvávat tím, ¾e nosíme hry s filtremi, i kdy¾ ve vzduchu jsou jiné zneèi¹»ující látky, které èasto nejsou snadno viditelné. Patøí mezi nì nejvíce jedovaté výpary. Najdeme je nejdùle¾itìj¹í nejèastìji díky nástrojùm, jako je napøíklad senzor toxického plynu, který najde patogenní èástice a zprávy o jejich pøítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèí. Bohu¾el, pøedstavuje nebezpeèí velmi nároèné, jeliko¾ nìkteré látky, jako dùkaz oxidu uhelnatého, jsou bez zápachu a èasto jejich pøítomnost ve výsledcích vzduchu v vá¾nému po¹kození zdraví nebo smrt. Kromì horniny pøedstavují nebezpeèí pro nás dal¹í prvky odnajdywalne snímaèem, sulfid darovat dùkaz, ¾e v tì¾kém koncentrace je zanedbatelný a nemá okam¾ité ochrnutí. Dal¹ím toxickým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný jako pøedchozí a amoniak - plyn pøítomný ve sféøe, i kdy¾ v nebezpeènìj¹í koncentraci je nebezpeèný pro v¹echny. Detektory prvky jedovaté mají mo¾nost najít ozonu a oxid siøièitý, který je alkohol je ¹ir¹í ne¾ atmosféra a udr¾uje sklon k velkým plnícím prostoru v blízkosti Zemì - z tohoto stavu jen úspìch, pokud jsme vystaveni dìlat základy, mìli senzory dr¾et poloha je výhodná tak mù¾e cítit hrozbu a vyprávìt nám o tom. Ostatní nebezpeèné plyny, které nám detektor chrání, jsou korozivní chlor a vysoce toxický kyanovodík, snadno rozpustný ve vodì, nebezpeèný chlorovodík. Proto by mìl být instalován snímaè toxického plynu.