Zru eni potvrzeni na novom pokladni

Pøíjem z pokladny novitus lupo je velmi dùle¾itý fakt jak pro mana¾era, tak pro klienta. Jedná se o dokonalou povinnost vystavit takové doklady o prodeji, tito ostatní by mìli obdr¾et doklad o zaplacení v¹ech tìchto dokladù spoleènì.

Nane¹tìstí vìt¹ina z nás na pøíjmy nevìnuje pøíli¹ mnoho pozornosti síle nehod, které vyu¾ívají ¹patné dùsledky. Jak dlouho bychom mìli takové výtisky uchovávat v pokladnách a na jakých dùvodech mohou být pro nás u¾iteèné?

V úspìchu podnikatelù je otázka skuteènì jednoduchá. Mìli by ponechat kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì auditu titulu Treasury. Proè takový dokument pro klienta?Tento nízký ¹rot papíru v mnoha pøípadech obsahuje ¹iroký význam. Pokud známe platnost potvrzení o pokladnì a my víme, jak tento dokument správnì ukládat, mù¾eme získat hodnì. To se týká pøedev¹ím tìch forem, v nich¾ chceme inzerovat koupené zbo¾í nebo jim poskytnout i peníze. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá o vystavení potvrzení - potvrzení inzerované transakce. Jaké lhùty se musíme postarat o to, kdy má pøíjmení pracovat pøi vytváøení stí¾nosti? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Dlouhý èas bychom mìli uchovávat tyto doklady, které jsou dokladem nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon vydává 24 mìsícù, abychom zjistili rozhodnutí a podali stí¾nost. Samozøejmì, v okam¾iku, kdy nebudeme mít potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Vy¹¹í výhodou inzerovaného produktu je vìt¹í ztráta spojená s nedostatkem dokladu potvrzujícího takový prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám musí prodávající bìhem nákupu poskytnout. Ujistìte se také, ¾e takové dokumenty jsou vá¾nì pøená¹eny. Mù¾eme vytváøet obálky, ve kterých pøipojíme pøíjmy v chronologickém uspoøádání, mù¾eme polo¾it zvlá¹tní krabici na poslední povinnost. Dùle¾ité je, aby byl dokument potvrzující smlouvu, kterou jsme vytvoøili, respektován, pokud se stane základem pro podání stí¾nosti.